კონტაქტი

icon_widget_image ორშაბათი-პარასკევი: 09:30 - 18:30 icon_widget_image ქ. თბილისი. გ. ცქიტიშვილის ქ. N2, 0178 icon_widget_image (+995) 322 19 74 76 icon_widget_image info@energony.ge

თრიალეთის წევის ქვესადგურის გარე ელექტრომომარაგების ორჯაჭვიანი 110 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის #26-37/87 უბნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

თრიალეთის წევის ქვესადგურის გარე ელექტრომომარაგების ორჯაჭვიანი 110 კვ. ელექტროგადამცემი ხაზის #26-37/87 უბნების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

დამკვეთი: შპს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა
პროექტის ღირებულება: 1 065 750
შესრულების ვადები: 2011/08/05 – 2011/10/15
“220 კვ ეგხ “მენჯი-ხორგა”
– შპს სსე-ს ბაზიდან (ქ/ს მენჯი-220 ქ. სენაკი ჯანაშიას ქ. #2) 220 კვ ეგხ “მენჯი-ხორგასათვის”საძირკველების, რიგელების, სამაგრი ელემენტების, მოთუთიებული ლითონის ანძების, მომჭერებისა, Aჩ2-240/32 და Aჩ2-300/66 ფოლად-ალუმინის სადენის გატანა პიკეტებზე (პროექტის მიხედვით)
– 43 მოთუთიებული ლითონის ანძის საძირკველის ქვაბულების დამუშავება და ღორღის საფენის მოწყობა (პროექტის მიხედვით)
– 43 მოთუთიებული ლითონის ანძისათვის საძირკველების, რიგელების და დამიწების ფოლადის მონტაჯი და გრუნტის უკუჩაყრა
– 43 ახალი9 მოთუთიებული ლითონის ანძის მონტაჟი
– #1-3 უბანში Aჩ2-240/32 ფოლად ალუმიონის სადენის მონტაჟი და Aჩ2-300/66 ფოლად-ალუმინის სადენთან გადაბმა ასაშენებელი 220 კვ “მენჯი-ხორგას” #3 ანკერულ ანძაზე პროექტის მიხედვით (ПП-33-3 ცალი შემაერთებელი მომჭერის შეძენა-მონტაჟის გათვალისწინებით)
– #3-#45 უბანში Aჩ2-300/66 Fფოლად ალუმინის სადენის მონტაჟი
– 220 კვ ეგხ “პალიასტომი-1”-ის #2-#10 უბანში AჩO-400 მარკის ფოლად-ალუმინის სადენის დემონტაჟი
– 220 კვ ეგხ “პალიასტომი-1”-დან დემონტაჟი AჩO-400 მარკის ფოლად-ალუმინის სადენის მონტაჟი ახალი გირლიანდების გამოყენებით (НАС 450 – 1-25 ც. დამჭიმავი მომჭერის შეძენა მონტაჟით და ПАС400-12 ც. შეძენა-მონტაჟით) ახალი 220 კვ ეგხ “მენჯი-ხორგას” #3-#8, 220 კვ ეგხ “პალიასტომი1”-ის #2-#3 და #8-#10 უბნებში
– 220 კვ “პალიასტომი-1″ის #2-#10 უბანში არსბული ჩ-70 მეხდამცავი გვარლისა და გირლანდების დემონტაჟი (#3-#9 უბანში დემონტირებული სადენის გირლანდების ჩათვლით და დასაწყობება შპს “სსე”-ს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ქუთაისის საწყობში
– #3; 9-У36-Ь და #4 П23 (გადასაკეთებლი) ლითონის ანძების დემონტაჟი, დაშლა და შპს “სსე”-ს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის ქუთაისის საწუობში დასაწყობება
– 220 კვ ეგხ “პალიასტომი-1″ის #5.6.7.8 რკ/ბეტონის ანძების (ტრტავესებით)დემონტაჟი და აჭარა-გურია-სამეგრელოს რეგიონალური ქსელის 220 კვ ქ/ს “ზუგდიდის” ტერიტორიაზე დასაწყობება
ორჯაჭვიანი 110კვ. ეგხ “ხორგა-ფოთი”
– შპს სსე-ს ბაზიდან ასაშენებელი ორჯაჭვიანი 110 კვ ეგხ “ხორგა-ფოთი” საძირკველების, რიგელების, სამაგრი ელემენტების, მოთუთიებული ლითონის ანძების, მომჭერებისა და Aჩ2-240/32 ფოლად-ალუმინის სადენის გატანა პიკეტებზე (პროექტის მიხედვით)
– 79 ცალი ახალი ორჯაჭვიანი მოთუთიებული ლითონის ანძისათვის ქვაბულების დამუშავება და ღორღის საფენის მოწყობა
– 79 ცალი ახალი ორჯაჭვიანი მოთუთიებული ლითონის ანძისათვის საძირკველებისა და რიგელების, დამიწების ფოლადის მონტაჟი, გრუნტის უკუჩაყრა და შემოზვინვა
– 79 ცალიახალი ორჯაჭვიანი მოთუთიებული ანძის მონტაჟი”

Project Info

Date: